pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

ORLIK

Kompleks Boisk Sportowych ORLIK przy Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Orlik


Animatorzy - KONTAKT:

 1. Kubiak Marcin, tel. 697-626-954
 2. Kołtuńska Anna, tel. 605-642-922

Orlik na planie sytuacyjnym szkoły

Godziny otwarcia

Boiska sportowe czynne są w godzinach:

 • od poniedziałku do piątku: 16:00-20:00
 • w soboty i niedziele: 15:00-19:00
 • w okresie świąt brak zajęć sportowych.

Opis boiska

Kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych we Włocławku został oddany do użytku w dniu 1 września 2013 r. Prace budowlane rozpoczęły sie w dniu 16 października 2012 r. W ramach tego zadania utworzono:

 • boisko sportowe do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m (pole gry 26 m x 56 m);
 • boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19 m x 32 m (pole gry 15 m x 28 m) z przeznaczeniem do gry w piłkę koszykową i piłkę siatkową;
 • rozbieg do skoku w dal: długość rozbiegu 30 m, szerokość 1,25 m;
 • zaplecze socjalne ulokowane w części budynku dydaktycznego, wyposażone w szatnie, prysznice i toalety;
 • drogi dojazdowe z parkingiem, chodniki i podjazdy dla osób niepełnosprawnych;
 • ogrodzenie strefy boisk - boiska bezpieczne dla użytkowników, szczególnie dla dzieci.

Regulamin

 1. Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” jest własnością Gminy Miasto Włocławek.
 2. Administratorem obiektu jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku.
 3. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 5. Kompleks czynny jest w następujących terminach:
  1. od poniedziałku do piątku: w godzinach 16:00 – 20:00 - boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych;
  2. w dniach sobota – niedziela: w godzinach 15:00 – 19:00 - dla wszystkich chętnych;
  3. wejście na obiekt odbywa się o pełnych godzinach: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 i 19:00 na czas 45 minut.
 6. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
 7. Na kompleksie może znajdować się maksymalnie 40 osób + po 2 trenerów/osoby prowadzące zajęcia na każde boisko.
 8. Po każdej grupie korzystającej z boisk następuje 15 minutowa przerwa na dezynfekcje urządzeń.
 9. Na obiekcie można korzystać jedynie z osobistego sprzętu treningowego.
 10. Należy zachowywać dystans społeczny.
 11. Na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
 12. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).
 13. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu czuwa Animator Sportu – koordynator zajęć, prowadzący rejestr użytkowników oraz koordynujący zajęcia sportowe na obiekcie.
 14. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora.
 15. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z obiektu decyduje animator.
 16. Osoby korzystające z kompleksu za wyrządzone szkody odpowiadają materialnie w 100% wartości zniszczeń.
 17. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za całą grupę oraz wpis do rejestru za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 18. Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest niezwłocznie do zgłoszenia animatorowi uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.
 19. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie obuwia sportowego z płaską podeszwą lub obuwia sportowego przeznaczonego do gry na nawierzchni sztucznej.
 20. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem bezwzględnie zabrania się:
  1. przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
  2. wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych;
  3. wprowadzania i wnoszenia zwierząt;
  4. wnoszenia i używania na płytach boisk sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem – rowerów, rolek, deskorolek, hulajnóg, wózków dziecięcych itp.,
  5. palenia tytoniu i e-papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających;
  6. zaśmiecania, żucia gumy;
  7. zakłócania porządku, używania wulgarnych słów i zwrotów;
  8. przeszkadzania grupom zorganizowanym w zajęciach;
  9. przebywania na terenie obiektu poza godzinami jego otwarcia;
  10. niszczenia sprzętów i płyt boisk;
  11. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
  12. przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 8 roku życia bez opiekuna oraz osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna.
 21. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni, trener/osoba prowadząca zajęcia.
 22. Osoby przebywające na terenie kompleksu i korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie animatora zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
 23. Animator Sportu, w zależności od sytuacji może również:
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego;
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie;
  3. wezwać Policję lub Straż Miejską.
 24. Dyrekcja szkoły nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za mienie pozostawione na terenie boisk i w pomieszczeniach sanitarnych.
 25. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 26. Notoryczne niestosowanie się do zapisów regulaminu skutkować będzie zakazem wstępu na teren obiektu.
 27. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających samowolnie na terenie kompleksu boisk poza godzinami wyznaczonymi przez niniejszy regulamin.
 28. Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2020r. do odwołania.

Galeria zdjęć