pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Kalendarium

L.p. Data Zdarzenie z życia szkoły

1 1920.08.01 Utworzenie Państwowej Niższej Szkoły Technicznej we Włocławku (PNST). Lokalizacja szkoły w prywatnym budynku na rogu ul. Szerokiej i Cyganki. Kształcono w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń rolniczych.

2 1920-1924 Lata budowy budynku wykładowego PNST przy ul. Rolińskiego 2 (obecnie ul. Ogniowa).

3 1922-1929 Lata budowy budynku Warsztatów szkolnych.

4 1924 Pierwsi absolwenci szkoły opuszczają mury.

5 1920-1926 Lata istnienia Państwowej Niższej Szkoły Technicznej.

6 1926 Przeniesienie szkoły do nowych pomieszczeń przy ul. Rolińskiego 2
(ul. Ogniowa 2)

7 1926.09.01 Zmiana nazwy szkoły na Państwową Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową we Włocławku. Wprowadzono 3-letni kurs kształcenia w specjalnościach:
ślusarz,
elektromonter.

8 1926-1938 Lata istnienia Państwowej Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej.

9 1928 I Zjazd Absolwentów Szkoły Technicznej we Włocławku

10 1929 Powołano Państwowe Gimnazjum Mechaniczne (PGM) w dwóch kierunkach:
mechanicznym (specjalność: ślusarz, tokarz),
elektrycznym (specjalność: elektryk).

11 1929-1939 Lata istnienia Państwowego Gimnazjum Mechanicznego.

12 1939 czerwiec Przeprowadzono rekrutację do Państwowego Liceum Mechanicznego (PLM).

13 1939-1945 Zawieszenie działalności szkoły. W budynku szkoły Niemcy urządzili szpital wojskowy, natomiast w budynku warsztatów zakład naprawy broni ręcznej i maszynowej.

14 1944 Wywiezienie przez Niemców całego wyposażenia, maszyn i urządzeń warsztatów, spalenie budynku.

15 1945 luty Przeprowadzenie naboru do Państwowego Gimnazjum Mechanicznego. Pierwszy powojenny rok szkolny trwał od 1.03.1945 do 31.07.1945.

16 1945 marzec Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem szkoły do przyjęcia pierwszych uczniów.

17 1945 wrzesień Przeprowadzenie naboru do Państwowego Gimnazjum Mechanicznego, Państwowego Gimnazjum Elektrycznego oraz do Państwowego Liceum Mechanicznego.

18 1945-1947 Szkoła nosi nazwę Państwowe Liceum i Gimnazjum Mechaniczne i Elektryczne Państwowe Gimnazjum Elektryczne we Włocławku (PLGMPGE).

19 1946 Utworzenie Liceum Papierniczego. Istniało do 1947 r.

20 1946 Po raz pierwszy do szkoły przyjęto dziewczęta. Pierwszą absolwentką szkoły w roku 1948 była Stefania Spychalska (z domu Ciechurska).

21 1947-1951 Szkoła nosi nazwę Państwowe Kujawskie Zakłady Techniczno-Naukowe we Włocławku (PKZT-N).

22 1949 Utworzenie Zasadniczej Szkoły Metalowo-Energetycznej (ZSM-E).

23 1950-1953 Lata rozbudowy budynku dydaktycznego szkoły.

24 1950-1953 Lata budowy internatu szkoły przy ul. Rolińskiego (obecnie Ogniowa 8/10). W roku 1953 oddano do użytku obiekt z 280 miejscami noclegowymi.

25 1950 Utworzenie szkół:
4-letniego Technikum Mechanicznego,
4-letniego Technikum Elektrycznego.

26 1951 Utworzenie Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego we Włocławku (TPP-CUSZ) na mocy zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. Szkoła otrzymała nową nazwę Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne (TPP-CUSZ). Była to jedna z czterech tego typu szkół w Polsce.

27 1952 Likwidacja gimnazjów i Liceum Mechanicznego.

28 1953 II Zjazd Absolwentów Szkoły Technicznej we Włocławku.

29 1957 Utworzenie 5-letniego Technikum Mechanicznego (TM) o specjalności technologia obróbki skrawaniem, na podbudowie szkoły powszechnej.

30 1957-1965 Lata istnienia 5-letniego TM.

31 1960 III Zjazd Absolwentów Szkoły Technicznej we Włocławku.

32 1960 W tym czasie istniały następujące typy szkół:
Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne,
Technikum Mechaniczne,
Technikum Mechaniczne dla Pracujących,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Szkoła Rzemiosł Budowlanych.

33 1962 Utworzenie Studium Nauczycielskiego o kierunku:
rusycystyka,
obróbka skrawaniem,
gospodarstwo domowe i zajęcia praktyczno-techniczne,
opieka nad dzieckiem z nauczaniem początkowym (od 1964).

34 1962-1969 Lata istnienia Studium Nauczycielskiego.

35 1962 W Zasadniczej Szkole Zawodowej utworzono klasę w zawodzie ślusarz.

36 1970 IV Zjazd Absolwentów Szkoły Technicznej we Włocławku. Nadanie imienia i ufundowanie sztandarów:
dla TPP Władysława Spasowskiego,
dla ZSZ Maksymiliana Tytusa Hubera.

37 1970 Utworzenie Pedagogicznej Szkoły Technicznej (PST) we Włocławku (w miejsce TPP), kierunek obróbka skrawaniem.

38 1973 Mury szkoły opuszczają ostatni absolwenci TPP.

39 1970-1975 Lata istnienia Pedagogicznej Szkoły Technicznej.

40 1975 Powstaje Pedagogiczne Studium Techniczne we Włocławku (w miejsce Pedagogicznej Szkoły Technicznej).

41 1975-1995 Lata istnienia Pedagogicznego Studium Technicznego.

42 1976 Utworzenie:
Studium Wychowania Przedszkolnego (SWP) na podbudowie Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum dla Przodujących Robotników (TPR) na podbudowie ZSZ.

43 1976 Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych we Włocławku (ZSZ) dla: PST, SWP, TPR i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

44 1982 Przekształcenie SWP w Studium Nauczycielskie (SN) o kierunkach:
wychowanie przedszkolne,
nauczanie początkowe.

45 1986 Utworzenie 6-letniego Studium Nauczycielskiego na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej.

46 1987 Utworzenie w Studium Nauczycielskim kierunku muzyka.

47 1982-1994 Lata istnienia Studium Nauczycielskiego.

48 1990 W ramach PST powstają nowe kierunki kształcenia (dla jednego rocznika):
konfekcjonowanie tkanin,
eksploatacja pojazdów samochodowych.

49 1991 Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego (LO) o profilu pedagogicznym.

50 1991-2004 Lata istnienia Liceum Ogólnokształcącego o profilu pedagogicznym

51 1993 Utworzenie:
3-letniego Technikum Mechanicznego (TM) o specjalności obróbka skrawaniem, na podbudowie ZSZ,
Policealnego Studium Zawodowego (PSZ) o kierunkach:
technik informatyk,
ochrona środowiska.

52 1994 Utworzenie 5-letniego Technikum Mechanicznego (TM) o specjalności budowa maszyn, na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej.

53 1995 V Zjazd Absolwentów Szkoły Technicznej we Włocławku.

54 1996 Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Technicznych we Włocławku (ZST).

55 1997 Utworzenie Policealnego Studium Zawodowego w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

56 1999 Utworzenie:
nowego typu klasy o profilu informatyka w 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym,
nowego typu szkoły: Liceum Technicznego o profilu społeczno-socjalnym.

57 2000 VI Zjazd Absolwentów Szkoły Technicznej we Włocławku. Ufundowano nowy sztandar szkoły, wspólny dla wszystkich typów szkół.

58 2001 Utworzenie nowego typu klasy o profilu podstawowym w 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym

59 2002 Utworzenie:
nowego typu szkoły: 4-letniego Technikum w zawodzie technik mechanik o specjalności programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (TM), na podbudowie gimnazjum,
nowego typu szkoły: 3-letniego Liceum Profilowanego o profilu socjalnym i profilu zarządzanie informacją (LP), na podbudowie gimnazjum.

60 2004 Utworzenie nowego typu klasy w zawodzie technik informatyk, w 4-letnim Technikum (TI).

61 1920-2005 Lata istnienia i działalności warsztatów szkolnych, jako integralnej części Szkoły Technicznej we Włocławku.

62 2005 W budynku warsztatów szkolnych utworzono Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP), które organizacyjnie włączono w strukturę Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.

63 2007 Utworzenie nowego typu klasy w zawodzie technik mechatronik, w 4-letnim Technikum (TMT).

64 2008 W Zasadniczej Szkole Zawodowej reaktywowano klasę w zawodzie ślusarz.

65 2008-2009 Lata przeprowadzenia zadania inwestycyjnego: „Modernizacja dachu i poddasza w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku”. W ramach zadania wykonano nową konstrukcję dachu, położono nową dachówkę, zainstalowano nowe okna i drzwi. W wyniku remontu utworzono 8 nowych pracowni komputerowych na poddaszu.

66 2010-2011 W klasie Ia Liceum Profilowanego wprowadzono innowację pedagogiczną.

67 2010 Orientacyjna liczba Absolwentów Szkoły Technicznej we Włocławku wynosi ponad 20.000 osób.

68 2010.10.16 VII Zjazd Absolwentów Szkoły Technicznej we Włocławku.

69 2011 Realizacja projektu „Pracownie komputerowe w Zespole Szkół Technicznych”. Zakupiono 48 komputerów najnowszej generacji oraz rzutniki multimedialne i tablice interaktywne do trzech pracowni.

70 2012 Utworzono ośrodek egzaminacyjny dla zawodu Technik Mechatronik. W tym celu zakupiono 5 stanowisk egzaminacyjnych. Jest to pierwszy we Włocławku ośrodek egzaminacyjny w tym zawodzie.

71 2012.09.01 Wygaszany typ szkoły Liceum Profilowane. Decyzja spowodowana reformą szkolnictwa zawodowego.

72 2012.09.01 Uruchomienie nowego kierunku kształcenia w Technikum:
Technik Organizacji Reklamy (TOR)

73 2013.09.01 Oddano do użytku kompleks boisk sportowych ORLIK (budowa rozpoczęła się 16.10.2012)
więcej informacji

74 2015.01.19 Oddano do użytku salę gimnastyczną (budowa rozpoczęła się w marcu 2013)
więcej informacji

75 2022.10.20 Rozpoczęto remont generalny szkoły
więcej informacji