Rekrutacja

Oferta edukacyjna

Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku
na rok szkolny 2018/2019

Technikum Nr 6 / oddziały:

 • Technik MECHANIK / MECHATRONIK (KLASA PATRONACKA)
 • Technik MECHATRONIK
 • Technik INFORMATYK
 • Technik ORGANIZACJI REKLAMY

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 / oddziały:

 • ŚLUSARZ (dodatkowo: spawacz)
 • OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC
 • OPERATOR MASZYN DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH


Klasa patronacka
mechanik / mechatronik
 
*Projekt „TECHNIKUM - KLASA PATRONACKA”. Projekt realizowany we współpracy z:
 •   WIKA POLSKA S.A. we Włocławku
 •   Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
Projekt „Technikum – Klasa Patronacka” obejmuje utworzenie klasy pierwszej technikum w zawodach mechanik / mechatronik o liczebności oddziału 30 uczniów z planowanym podziałem klasy na dwie grupy zawodów, po 15 uczniów w grupie mechanika i w grupie mechatronika.
 
Kryteria naboru do klasy patronackiej:
 • zainteresowania z obszaru nauk ścisłych: matematyka, fizyka oraz informatyka;
 • zainteresowania dziedzinami związanymi z robotyką, automatyką, elektroniką i mechaniką;
 • wysoka zdawalność egzaminu gimnazjalnego oraz odpowiednio uzyskana wysoka średnia ocen i zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Cele projektu klasy patronackiej TMM:

 • wzmocnienie współpracy szkoły zawodowej i zakładu pracy w nauczaniu praktycznej nauki zawodu;
 • promocja kształcenia technicznego i nauki w technikum jako szkoły gwarantującej uzyskanie dobrego wykształcenia i zatrudnienia;
 • optymalne warunki rozwoju zainteresowań z obszaru robotyki, automatyki, mechaniki i mechatroniki;
 • czas trwania projektu: 2018-2022.

Korzyści dla uczniów klasy patronackiej TMM:

Klasa patronacka w zawodzie technik mechanik i technik mechatronik stwarza określone korzyści dla uczniów. Program nauczania w tej klasie zostaje rozszerzony o treści i umiejętności praktyczne z zakresu wykonywanego zawodu i dostosowany w części do wymagań realnego rynku pracy i oczekiwań współczesnego pracodawcy. 

Oferowane korzyści dla uczniów, to między innymi:

 • sfinansowanie zakupu podręcznika dla przedmiotu zawodowego z mechaniki lub mechatroniki;
 • strój roboczy do zajęć praktycznych w zakładzie pracy;
 • ufundowanie dla najzdolniejszych uczniów nagród i stypendium po pierwszej klasie;
 • możliwość odbywania praktyk na działach wyposażonych w najnowszej generacji maszyny do obróbki skrawaniem;
 • możliwość ukończenia dodatkowych kursów zawodowych;
 • wybrane zajęcia zawodowe realizowane w zakładzie pracy;
 • współtworzenie programu nauczania i jego modyfikacja we współpracy z zakładem pracy;
 • doposażenie szkoły w oprogramowanie specjalistyczne do pracowni zawodowych na potrzeby dodatkowych zajęć;
 • doposażenie pracowni patronackiej w sprzęt dydaktyczny dla uczniów;
 • gwarancja zatrudnienia dla najzdolniejszych absolwentów (praca w okresie wakacji);
 • wycieczki integracyjne;
 • wycieczki zawodowe i zapoznanie sie z know how w zakładach pracy.

Ważne terminy do naboru

na rok szkolny 2018/2019

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej:

 • TECHNIKUM Nr 6
 • BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA Nr 6

od 17 maja 2018 r. (czwartek)

do 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

od 13 lipca 2018 r. (piątek) od godz. 14:00

do 18 lipca 2018 r. (środa) do godz. 15:00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 czerwca 2018 r. (piątek)

do 26 czerwca 2018 r. (wtorek) do godz. 12:00

----
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej. do 27 czerwca 2018 r. (środa) do 24 lipca 2018 r. (wtorek)
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 6 lipca 2018 r. (piątek) godz. 12:00 6 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) godz. 12:00
5 Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. do 9 lipca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15:00 do 7 sierpnia 2018 r. (wtorek) do godz. 12:00
6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
do 13 lipca 2018 r. (piątek) do godz. 10:00 do 13 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15:00
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 13 lipca 2018 r. (piątek) godz. 14:00 14 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 12:00
8 Poinformowanie drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. niezwłocznie, nie później niż 13 lipca 2018 r. (piątek) do godz. 15:00 niezwłocznie, nie później niż 14 sierpnia 2018 r. (wtorek) do godz. 13:00