pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Opis projektu

Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe
Włocławek Zawodowo II

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Włocławek Zawodowo II

 1. Projekt „Włocławek Zawodowo II” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe.
 2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów  z 8 szkół kształcenia zawodowego z Włocławka.
 3. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 1016 uczniów z 8 szkół kształcenia zawodowego z Włocławka poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach, stażach zawodowych i podniesienie kompetencji lub kwalifikacji przez 16 nauczycieli oraz wyposażenie pracowni zawodowych szkolnych w tych placówkach do 30.04.2022 r.

 

Działania realizowane w ramach projektu

W ramach projektu podjęte zostały :

 1. Zajęcia dodatkowe:
 1. podnoszące kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne;
 2. podnoszące kompetencje zawodowe uczniów kształcenia zawodowego; (typ projektu 1ci i 1cii). Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmującym dodatkowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych poprzez zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, zaplanowano zajęcia dla specjalności wskazanych w (C.2 inne istotne informacje nt. osób).
 1. Doposażenie/wyposażenie pracowni zawodowych niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (typ proj.1 j). Stan przygotowania szkół do nauki zawodu, wyposażenie pracowni jest bardzo zróżnicowane w poszczególnych szkołach i najczęściej wymagają doposażenia, dlatego zaplanowano w projekcie tworzenie w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów obejmujących wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego.
 2. Podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego (typ projektu1 d) oraz  dokształcanie dla nauczycieli (typ projektu 1a). Nauczyciele, którzy będą brali udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje/kwalifikacje, a następnie wykorzystają w dalszej pracy swoją wiedzę i fachowość oraz nowe kompetencje/kwalifikacje w pracy z uczniem.
 3. Podniesienie kwalifikacji praktycznych poprzez staże dla uczniów technikum (typ projektu 2). Realizacja wysokiej jakości staży dla uczestników kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami/możliwość pracy na stanowisku w rzeczywistych warunkach.
 4. Realizacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, określenie własnego Indywidualnego Planu Działań (typ proj.1a).

 

Beneficjenci projektu

Uczestnikami projektu są:

 • 8 szkół kształcenia zawodowego (5 technikum + 3 branżowe szkoły I stopnia z 5 zespołów szkół) dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek;
 • udział 6 nauczycieli w studiach podyplomowych z doradztwa zawodowego oraz dla 10 nauczycieli kursach zawodowych.

 

Projekt „Włocławek Zawodowo II” w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

W Zespole Szkól Technicznych realizowany jest Projekt „Włocławek Zawodowo II”. Uczniowie mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach z języka obcego technicznego, matematyki technicznej, zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego z zakresu reklamy, informatyki, mechaniki i mechatroniki. Uczniom branżowej szkoły I stopnia i technikum mechanicznego dedykowany jest kurs spawania metodami MAG/TIG. Uczestnicy kursu po jego zakończeniu zdają egzamin i uzyskują uprawnienia spawacza. Ponadto dla uczestników projektu przewidziane są zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego i zajęcia w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. Nawiązano współpracę z pracodawcami, przygotowano i podpisano umowy, w ramach których 26 uczniów Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku w dniach 1 lipca – 30 lipca 2021 r. odbywało staż wakacyjny.  Łącznie w całym projekcie bierze udział 256 uczniów ZST.

 

Do pobrania: