Matura. Harmonogram. Procedury - czytaj dalej...


8 czerwca 2020 r

Harmonogram egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

 

 • 8 czerwca 2020 (poniedziałek) 
  • 09:00 - język polski (pp)
  • 14:00 - język polski (pr)
 • 9 czerwca 2020 (wtorek)
  • 09:00 - matematyka (pp)
 • 10 czerwca 2020 (środa)
  • ​09:00 - język angielski (pp)
  • 14:00 - język angielski (pr)
 • 15 czerwca 2020 (poniedziałek)
  • ​09:00 - matematyka (pr)
 • 16 czerwca 2020 (wtorek)
  • ​09:00 - biologia (pr)
  • 14:00 - WOS (pr)
 • 17 czerwca 2020 (środa)
  • ​14:00 - informatyka (pr)
 • 18 czerwca 2020 (czwartek)
  • ​09:00 - język niemiecki (pp)
  • 14:00 - język niemiecki (pr)
 • 19 czerwca 2020 (piątek)
  • ​09:00 - geografia (pr)
 • 24 czerwca 2020 (środa)
  • 09:00 - fizyka i astronomia/fizyka (pr)
  • 14:00 - historia (pr)

EGZAMIN MATURALNY
Procedury wewnętrzne przeprowadzania egzaminu maturalnego
w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku
w stanie epidemii wywołanym wirusem SARS – CoV-2

 

 • Termin główny egzaminu maturalnego: 8 czerwca – 29 czerwca 2020 r.
 • Szkoła przygotowując procedurę organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego uwzględniła wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 • Szkoła zapewni środki higieniczne/dezynfekujące potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły w trakcie egzaminu maturalnego.

Postanowienia ogólne:

 • Na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 • Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Poniżej znajduje się wykazów przyborów, z których zdający mogą korzystać podczas egzaminu.
Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze
biologia zdający powinien mieć własną linijkę i kalkulator prosty,
szkoła zapewnia wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
fizyka zdający powinien mieć własną linijkę i kalkulator prosty,
szkoła zapewnia wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
geografia zdający powinien mieć własną linijkę, kalkulator prosty i lupę
historia zdający powinien mieć własną lupę
informatyka zdający powinien mieć własny kalkulator prosty
język polski szkoła zapewnia słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny - nie mniej niż 1 na 25 osób
matematyka zdający powinien mieć własną linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty,
szkoła zapewnia wybrane wzory matematyczne
WOS zdający powinien mieć własny kalkulator prosty (wyjątkowo szkoła może zapewnić kalkulator prosty)
 • Szkoła nie zapewnienia przyborów piśmienniczych i innych pomocy, które zobowiązany jest posiadać zdający. Zapewnia natomiast, zgodnie z powyższym wykazem, słowniki na egzamin z języka polskiego i wzory na egzamin z matematyki, fizyki i biologii.
 • Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. W razie takiej potrzeby uczniowie przynoszą własną małą butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępującego do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać w wyznaczonym na terenie szkoły miejscu.

Wejście do szkoły:

 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający  zachowują odpowiedni odstęp co najmniej 1,5  m oraz mają zakryte usta i nos. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą czy salą egzaminacyjną.
 • Na teren szkoły zdający  mogą wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową lub przyłbicą - w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 • Zakrywanie ust i nosa maseczką obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).
 • Po wejściu do szkoły zdający ma obowiązek bezwzględnie użyć płyn do dezynfekcji rąk. 
 • Zdający egzamin maturalny zobowiązani są zgłosić się do szkoły w dniu egzaminu na pół godziny przed jego rozpoczęciem.
 • Zdający egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (poziom podstawowy) wchodzą do szkoły w następujący sposób:
 1. Klasa IV TMT – wchodzi do szkoły wejściem głównym i udaje się do sal 121 i 110,
 2. Klasa IV TI i absolwenci z lat ubiegłych  - wejście boczne do szkoły, egzamin w auli szkoły,
 3. Klasa IV TMM – wejście po lewej stronie do sali gimnastycznej, a następnie udanie się do sali gimnastycznej wejściem bocznym,
 4. Klasa IV TOR – wejście z prawej strony sali gimnastycznej (pod łącznikiem), a następnie udanie się do sali gimnastycznej wejściem głównym.
 • Zdający egzamin maturalny z języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym wchodzą na egzamin wejściem po lewej stronie sali gimnastycznej, a następnie udają  się do sali gimnastycznej wejściem bocznym.
 • Zdający egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym wchodzą do sali gimnastycznej w następujący sposób:
 1. Klasa IV TI i IV TMT – wejście po lewej stronie sali gimnastycznej, a następnie udanie się do sali gimnastycznej wejściem bocznym,
 2. Klasa IV TOR  i absolwenci z lat ubiegłych - wejście z prawej strony sali gimnastycznej (pod łącznikiem), a następnie udanie się wejściem głównym do sali gimnastycznej.
 • Pozostałe egzaminy odbywają się w auli szkoły i w sali 305 (informatyka) – zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym.

W trakcie egzaminu:

 • Zdający są zobowiązani zakrywać nos i usta do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 • Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie zdających  własnym długopisem. 
 • Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
 2. wychodzi do toalety;
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zdający, jeśli uzna to za właściwe, może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu,  nawet po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym.
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę, albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2,0 m. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. 
 • W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, należy zdezynfekować ręce przed skorzystaniem ze słownika i po jego odłożeniu na miejsce.
 • W trakcie egzaminu zdający mają zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi.
 • Zdający nie dotykają dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Przestrzegają higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył  pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali.

Po egzaminie:

 • Zdający po zakończonym egzaminie opuszcza salę  egzaminacyjną  i budynek szkoły tą samą drogą, którą wszedł na teren budynku.
 • Zdający zabiera ze sobą wszystkie rzeczy, które wniósł na teren szkoły.
 • Należy zachować odpowiedni dystans od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną po zakończeniu egzaminu.
 • Wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się telefonicznie, z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, aby uniknąć spotkań w grupie po przeprowadzonym egzaminie.
 • Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej  podczas przerwy między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeśli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

Egzamin z informatyki:

 • W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego w czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 • Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja z administratorem pracowni albo członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach.

Korzystanie z szatni szkolnej:

 • Osoba korzystająca z szatni posiada zakryte usta i nos maseczką.
 • Pomieszczenie szatni nadzorowane jest przez wyznaczonego pracownika szkoły.
 • W pomieszczeniu szatni uczniowie zajmują kolejny wieszak w odległości co najmniej 1,5 m od poprzedniego.
 • Należy unikać większych skupisk przy szatni i w jej pomieszczeniu. Maksymalna liczba uczniów przebywająca w tym samym czasie w pomieszczeniu szatni może wynosić 6 osób.
 • Pomieszczenie szatni, wieszaki, klamki drzwi, powierzchnie płaskie są dezynfekowane na bieżąco.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia:

 • Na egzamin mogą przyjść  jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • Jeżeli zdający manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy go odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2,0 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 • W szkole jest wyznaczone i przygotowane miejsce, wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 • Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19, uwzględnia następujące działania:
 • pracownicy szkoły, uczniowie i inne osoby przebywające na terenie szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do szkoły, na konsultacje lub w innym urzędowym celu, a pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem;
 • zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa;
 • w przypadku wystąpienia u pracownika, ucznia lub innej osoby przebywającej na terenie szkoły niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, zajęć lub wykonywania innych czynności. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup osób, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną    i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
 • obszar, w którym poruszała się lub przebywała ta osoba, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny;
 • należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.