pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Technicznych
we Włocławku
Oferta edukacyjna
2023/2024
.
 • TECHNIKUM

 • BRANŻOWA SZKOŁA I ST.

SZKOLNY REGULAMIN rekrutacji uczniów do klas pierwszych TECHNIKUM, BSIS
w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku w roku szkolnym 2023/2024 (wypis)
 1. Kierunki kształcenia uczniów w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku w roku szkolnym 2023/2024:
 1. Technikum 5-letnie, na podbudowie szkoły podstawowej:
  1. Technik INFORMATYK
  2. Technik MECHANIK – Klasa Patronacka Firmy ANWIL S.A.
  3. Technik MECHATRONIK – Klasa Patronacka Firmy WIKA Polska
  4. Technik REKLAMY
  5. Technik ROBOTYK – Klasa Patronacka Firmy RADPAK
 2. Branżowa Szkoła I Stopnia (BSIS), 3-letnia, na podbudowie szkoły podstawowej:
  1. zawód: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC
  2. zawód: ŚLUSARZ (dodatkowo spawacz)
 1. Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym i języki obce nowożytne w klasach technikum:

L.p.

Zawód

Przedmioty rozszerzone

Języki obce nowożytne

1 Technik INFORMATYK informatyka
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język angielski zawodowy
2 Technik MECHANIK matematyka
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język niemiecki zawodowy
3 Technik MECHATRONIK matematyka
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język angielski zawodowy
4 Technik REKLAMY język angielski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język angielski zawodowy
5 Technik ROBOTYK matematyka
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język angielski zawodowy
 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia ustala się harmonogram czynności i szczegółowe terminy ich dokonania, w tym terminy składania dokumentów.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej:

 • TECHNIKUM Nr 6
 • BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA Nr 6

od 15 maja 2023 r. (poniedziałek)
do 16 czerwca 2023 r. (piątek)
do godz. 15:00

od 24 lipca 2023 r. (poniedziałek)
do 31 lipca 2023 r. (poniedziałek)
do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 27 czerwca 2023 r. (wtorek)
do 11 lipca 2023 r. (wtorek)
godz. 15:00

----

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.

do 12 lipca 2023 r. (środa)

do 2 sierpnia 2023 r. (środa)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 lipca 2023 r. (wtorek)
godz. 12:00

8 sierpnia 2023 r. (wtorek)
godz. 12:00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

od 15 maja 2023 r. (poniedziałek)
do 19 lipca 2023 r. (środa)

od 24 lipca 2023 r. (poniedziałek)
do 8 sierpnia 2023 r. (wtorek)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 21 lipca 2023 r. (piątek)
do godz. 15:00

do 10 sierpnia 2023 r. (czwartek)
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 lipca 2023 r. (poniedziałek)
godz. 12:00

11 sierpnia 2023r. (piątek)
godz. 12:00

Poinformowanie drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

24 lipca 2023 r. (poniedziałek)

11 sierpnia 2022 r.(piątek)

 1. Nabór w systemie elektronicznym:

Nabór do szkoły prowadzony jest w systemie elektronicznym opartym na następujących zasadach:

 1. kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji,
 2. kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji wśród oddziałów wskazanych na liście preferencji, jeżeli liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia,
 3. dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria, w porządku hierarchicznym:
  1. średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  2. ocena zachowania.
 4. kandydaci są przyjmowani do wybranych przez siebie oddziałów w kolejności uzyskanej liczby punktów, aż do zapełnienia oddziału w liczbie 30 uczniów.
 1. Wymagane dokumenty:

Dokumenty składane w trakcie przyjmowania kandydata do szkoły:

 • podanie o przyjęcie do szkoły;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • karta zdrowia ucznia;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy: Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia);
 • 2 aktualne zdjęcia.
 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082; z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, z 2023 r. poz. 185);
 • Zarządzenie Nr 9/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Dyrektor szkoły