pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Klub Młodego Fotografa

Projekt  grantowy „Klub Młodego Fotografa”  umowa nr  35/4/G/2021 realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek/ Zespół Szkół Technicznych we Włocławku w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

 

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej poprzez przeprowadzenie działań pedagogicznych, edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 4 osób z ich otoczenia w okresie 01.12.2021 do 31.05.2022 r. W ramach funkcjonowania klubu młodzieżowego przewidziano realizację następujących działań:

Moduł I Wsparcie pedagogiczne

  1. Indywidualna terapia pedagogiczna – 24 godz.
  2. Grupowe warsztaty pedagogiczne – 8 godz.

 

Moduł II Zajęcia rozwijające pasję i zainteresowania

 

  1. Zajęcia fotograficzne - 32  godz.
  2. Arteterapia – 14 godz.
  3. Zajęcia z marketingu i promocji – 14 godz.

 

Moduł III Zajęcia integracyjne – wycieczka do Muzeum Fotografii w Bydgoszczy

 

Dofinansowanie projektu wynosi: 48.915,00 zł

Nabór osób do projektu prowadzony będzie od 1 do 31 grudnia 2021r.

  • Biuro Projektu, Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2 w godzinach: 15.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.

Kontakt: 54 / 232 29 74 ; e-mail: sekretariat@zst.com.pl