Regulamin naboru

SZKOLNY REGULAMIN
rekrutacji uczniów do klas pierwszych TECHNIKUM , BSIS i BSIIS
w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku
w roku szkolnym 2020/2021
(wypis)

 
 

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 639);
 • Zarządzenie Nr 2/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

 

I. Kierunki kształcenia uczniów w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku w roku szkolnym 2020/2021:

1. Technikum 5-letnie, na podbudowie szkoły podstawowej:

 1. Technik SPAWALNICTWA (nowość!)
 2. Technik INFORMATYK
 3. Technik MECHATRONIK
 4. Technik MECHANIK
 5. Technik REKLAMY

2. Branżowa Szkoła I Stopnia (BSIS), 3-letnia, na podbudowie szkoły podstawowej:

 1. zawód: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
 2. zawód: ŚLUSARZ (dodatkowo spawacz)

3.  Branżowa Szkoła II Stopnia (BSIIS), 2-letnia, na podbudowie branżowej szkoły I stopnia:

 1. kwalifikacja MEC.10. (organizacja i wykonywanie prac spawalniczych) – dla absolwentów BSIS z posiadaną kwalifikacją MEC.08. lub MEC.03. Po ukończeniu szkoły i zdaniu drugiej kwalifikacji (MEC.10) absolwent otrzymuje tytuł Technika SPAWALNICTWA;
 2. kwalifikacja MEC.09. (organizacja i nadzorowanie procesów produkcji, maszyn i urządzeń) – dla absolwentów BSIS z posiadaną kwalifikacją MEC.03. lub MEC.05. lub MEC.08. Po ukończeniu szkoły i zdaniu drugiej kwalifikacji (MEC.09.) absolwent otrzymuje tytuł Technika MECHANIKA.

 

II. Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym w klasach technikum.

L.p. Zawód Przedmioty rozszerzone
1 Technik SPAWALNICTWA matematyka
2 Technik INFORMATYK informatyka
3 Technik MECHATRONIK matematyka
4 Technik MECHANIK matematyka
5 Technik REKLAMY język polski

 

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia ustala się harmonogram czynności i szczegółowe terminy ich dokonania, w tym terminy składania dokumentów.

 

IV. Nabór w systemie elektronicznym:

Nabór do szkoły prowadzony jest w systemie elektronicznym opartym na następujących zasadach:

 1. kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji,
 2. kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji wśród oddziałów wskazanych na liście preferencji, jeżeli liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia,
 3. dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria, w porządku hierarchicznym:
      a) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
      b) ocena zachowania.
 4. kandydaci są przyjmowani do wybranych przez siebie oddziałów w kolejności uzyskanej liczby punktów, aż do zapełnienia oddziału w liczbie 30 uczniów.

 

V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty składane w trakcie przyjmowania kandydata do szkoły:

 • podanie o przyjęcie do szkoły;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • karta zdrowia ucznia;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy: Technikum i Branżowej Szkoły I i II stopnia);
 • 2 aktualne zdjęcia.

Dyrektor Szkoły